Zlaté MoravceZlaté Moravce

Zlaté Moravce

Chrám sv. Michala Archanjela
1999

obrazy a ornamentika
ikonografický program

Virtuálna návšteva
Vyžaduje QuickTime, stiahnuť

Chrám nebeskej poézie

Michal Archanjel – šéf všetkých nespočetných nebeských zástupov – nádherné patrocínium farského kostola v Zlatých Moravciach. Je nezvyčajné, ale vtipné, že oltárny obraz nezobrazuje Michala Archanjela, ale jeho i našu šéfku – Kráľovnú neba i zeme, Pannu Máriu Nanebovzatú. Ako vidíme, ani víťazný oblúk nezachytáva Michala Archanjela, ale odovzdávajúceho sa Kráľa kráľov, Pána pánov, Kráľa naších sŕdc, Chlieb večného života.
Ale zato strop naznačuje nebeskú krásu, zobrazuje týchto tajomných nebeských poslov. V presbytériu okrem pisateľov najhodnotnejších textov – evanjelií – živého Božieho slova, ukazuje ich anjelské orodovanie. V lodi chrámu je namaľované v šiestich obrazoch ich konanie v dejinách našej spásy.

Zlatomoravecký chrám bol maliarsky dotvorený tak, aby ukázal krásu, harmóniu a pravdu opisovanú v celom starom i novom Zákone. Tieto hodnoty boli dosiahnuté vložením kompozícií do architektúry tohto chrámu doplnených dekoráciami vychádzajúcimi z pôvodných plastických rámov. Farebnosť interiéru je odvodená od farebnosti hlavného oltára a farby klenby sú odľahčením týchto tónov. Farby sú symbolické, podriadené Kristovmu zmŕtvychvstaniu — tomuto najsvätejšiemu ránu — sú to farby svätého úsvitu.

Posledná večera

Oblúk Víťazného Krista

Kristov víťazný oblúk, ukazuje ako sa nám dáva do konca naších čias ako živý chlieb a krv v podobe chleba a vína. Nie iba svojim apoštolom, ale aj nám všetkým, ktorí nie sme hodní. Hovorí: „Vezmite a jedzte z neho všetci: toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás…. …toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte ne moju pamiatku.“ (rímsky misál…)
Apoštoli sú zobrazení ako mi všetci pri premenení a prijímaní. Meditujú o tomto nepochopiteľnom tajomstve.

Obetovanie Izáka - Zachariáš

Obetovanie Izáka

Strop zachytáva anjelov v ich poslaní v histórii spásy, ktorí akoby vlietali cez vetracie otvory v strope zakomponované do obrazových plôch. Prvý obraz ukazuje skúšku Nebeského Otca Abrahámovi. Chytá mu zabíjajúcu ruku a ukazuje mu na pripraveného baránka zachyteného v kroví, ktorého má obetovať namiesto svojho jediného syna Izáka.

Zachariášova obeta

Druhý obraz predstavuje anjela, ktorý prerušuje Zachariášovu obetu, pri ktorej mu oznamuje, že sa mu narodí syn Ján.

Nepoškvrnené počatieNarodenie Ježiša

Zvestovanie Pána

Tretí obraz nám zobrazuje najšťastnejšiu zvesť, pri ktorej sa Panna Mária i my dozvedáme, že sa z nej narodí Spasiteľ sveta skrze Ducha Svätého.

Narodenie Pána

Tu anjel ohlasuje najväčšiu radosť ľudstva – narodenie Spasiteľa, zobrazeného ako dieťa – Svetlo sveta osvetľujúce a zachraňujúce celé ľudstvo veriace v neho.


Zmŕtvychvstanie - Premenenie

Kalich utrpenia

Piaty obraz nám podáva anjela nesúceho „horký“ kalich. Odovzdáva ho krvou sa potiacemu, celým svetom opustenému Vykupiteľovi. Jeho opustenosť pred krvavým umučením, ukrižovaním a smrťou dokazujú jeho spiaci miláčikovia Peter, Jakub a Ján.

Zmŕtvychvstanie

Posledný obraz zvestuje najkrajšie ráno ľudstva, kde nám anjel oznamuje: „Niet ho tu, vstal z mŕtvych!“ Nebyť tohto najvznešenejšieho rána, všetko by bolo zbytočné. V tomto ráne dostáva ľudský život zmysel.

…jeho dielo a tvorba sa nám javili ako najbližšie vyjadrenie realistickej náboženskej tvorby pre naše historicko-kultúrne prostredie nášho farského kostola svätého Michala Archanjela v Zlatých Moravciach.

Marián Javor, farár – dekan počas realizácie