Štefanov nad Oravou

Štefanov nad Oravou

Kostol sv. Cyrila a Metoda
2012

návrh výmaľby
a úpravy kompozície presbytéria

Jestvujúci ikonografický súbor:

figurálne kompozície sv. Cyril a Metod, misia Kríža a Slova na priečelí triumfálneho oblúka
(J. Jelínek, 1970, nástenná maľba)

figurálne kompozície na oknách — Prechod cez Červené More, Obetovanie Izáka, sv. Cyril a Metod, Svadba v Káne, Vzkriesenie
(V. Hložník, 1993, vitráž)

figurálna kompozícia Krížová cesta
(?, tempera na podložke)

figurálna kompozícia
sv. Cyril a Metod
(?, 2011, reliéf)

figurálna kompozícia Adorujúci anjeli
(tyrolská škola, plastika)

Porovnanie pred a po
dokončení realizácie

Prichádza Kristus zhromažďovať národy

Citátom z Proglasu sv. Cyrila–Konštantína uvádzame ideovú podstatu ikonografického program výmaľby filiálneho kostola sv. Cyrila a Metoda v Štefanove nad Oravou.

Tento ikonografický program vychádza z potreby zjednotiť už jestvujúce prvky a zavŕšiť ich adekvátnym motívom a formou. V kostole sa nachádza päť výtvarných súborov, ktoré dovedna tvoria ikonografický program, každý je svojim výtvarným podaním jedinečný, a v obsahu sa čiastočne prekrývajú. (Pozri zoznam vľavo)

Šiestym výtvarným prvkom, ktorý má za úlohu všetky jestvujúce zjednotiť, bude navrhovaná figurálna kompozícia vypĺňajúca celú plochu priečelia víťazného oblúka. Vrcholom kompozície je Kristus Pantokrátorten istý včera, dnes a naveky — ten, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych. Pod ním budú namaľovaní dvaja adorujúci serafíni. Cez nich budú prechádzať na sv. Cyrila a Metoda a ich misijné účinkovanie lúče svetla Ducha Svätého. Celá plocha bude vyplnená sústrednými kruhmi so stredom v Kristovi, ktoré symbolizujú všeobjímajúceho, dokonalého, neviditeľného a nekonečného Boha Otca.
Kompozície misia slovanských vierozvestcov — vynikajúco katechetické — budú včlenené do tohoto monumentálneho figurálneho súboru.

Obsahovo bude Pantokrátor nadväzovať na Vzkrieseného a rovnako na Eucharistického Krista vo Svätostánku, ktorému tiež adorujú dvaja anjeli.

Pre vyváženie celkovej kompozície interiéru kostola navrhujeme centralizovať svätostánok (v súlade s centrálnou kompozíciou stavby a Kristom Pantokrátorom) a z obsahového hľadiska odporúčame vypustiť reliéf sv. Cyrila a Metoda a nájsť mu nové dôstojné určenie — napr. Pamätník v obci pri príležitosti jubilejného roku sv. Cyrila a Metoda — pretože je obsahovo identický s kompozíciou na vitráži, čo je neželaná duplicita (Porov. Všeobecné smernice rímskeho Misála, 318)súčasný stav


návrh


Kristus Pantokrátor


Serafín


Sv. Metod


Reliéf Patrocínia