SereďSereď

Sereď

Chrám sv. Jána Krstiteľa
1992

obrazy a ornamentika
imitácie mramorov, zlátenie

Virtuálna návšteva
Vyžaduje QuickTime, stiahnuť

Čas sa naplnil, čiňte pokánie!

Výzva muža – predchodcu Pána, ktorý bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší ako som ja.
Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Farský kostol v Seredi má jednu loď. Svätyňu oddeľuje víťazný oblúk. Klenba lode kostola je členená dvojitými pásmi na tri polia obsahujúce figurálne kompozície. V každej kompozícií sa spájajú dve samostatné dejové línie.

Zachariáš

Zachariášová obeta

Prvé pole smerom k svätyni zachytáva anjela zlietajúceho z otvoru lode kostola do starozákonnej svätyne a zvestujúceho Zachariášovi, že sa mu narodí syn Ján.

Hudba nebeských sfér

Z pohľadu od svätyne zobrazuje nad chórom svätú Cecíliu – patrónku hudobníkov.

Navštívenie Panny Márie

Navštívenie Panny Márie

Druhý obraz ukazuje prvú eucharistickú procesiu, keď Panna Mária očakávajúca Pána Ježiša navštevuje svoju tetu Alžbetu, ktorá je tiež v požehnanom stave a hovorí: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ (Lk 1, 42)

Magnifikat

Z pohľadu od svätyne je zobrazená časť z Magnifikatu: „Velebí moja duša Pána … Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, …“ (Lk 1, 48)

Ján Krstiteľ pred Herodesom

Ján pred Herodesom

Tretí obraz Jána Krstiteľa ako roztína hriech medi Herodesom a Herodiadou. Zobrazený je v tvare kríža, ktorý je znakom lásky prostredníctvom ukrižovaného Spasiteľa.

Sťatie Jána Krstiteľa

Od presbytéria je zobrazená odmena za upozornenie na Herodesov hriech – sťatie hlavy Jána krstiteľa. Vojak ju kladie na misu, ktorú drží Salome, krásna dcéra netrpezlivo čakajúcej matky Herodiady.

Krst Krista

Krst Pána Ježiša

Posledný obraz ukazuje: „keď sa všetok ľud dával pokrstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: ‚Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.‘“ (Lk 3, 21-22)

Posledná Večera

Nad obetným stolom je zobrazené to, čo sa deje pri každej svätej omši – tajomstvo Eucharistie.

Posledná večera

Len človek odvážny a veľkorysý, idealista číry a hlboký, mohol sa pustiť do takého „bláznovstva“.
Stalo sa a dielo s Božou pomocou sa vydarilo.

Peter Kučera, zadávateľ – správca farnosti Sereď počas realizácie