Piešťany

Piešťany

kaplnka Božského Srdca Ježišovho
2013

výmaľba

Porovnanie pred a po
dokončení realizácie

Božské srdce buď s nami, kraľuj, panuj nad nami!

Novú výmaľbu sme tvorili tak, aby sme obsahovo aj formálne zvýraznili slávnostný charakter tejto kaplnky, ktorú radi navštevujú Piešťanci aj turisti z celého sveta.

Ústredná freska zobrazuje vyvrcholenie každej kresťanskej modlitby, zvlášť litánií k Božskému Srdcu: „…v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.“ Spolu s Kráľom Neba a Zeme, Kráľom Kráľov je zobrazená aj Kráľovná všetkých sŕdc — „po boku večného Kráľa, skvie sa ako Kráľovná a oroduje ako Matka.“ (pápež Pavol VI., Marialis cultus č. 6)

Pán Ježiš, detail

Srdce Ježišovo

Kráľ a stredisko všetkých sŕdc, zmiluj sa nad nami


Táto dvojfigurálna kompozícia je zobrazená na pozadí, ktoré tvoria sústredné kruhy. Symbolizujú neviditeľného Boha Otca. Prestupujú aj do menších obrazov, v čom je vyjadrené, že všetko žije a hýbe sa vo večnom Bohu (porov. Sk 17,24–28)
Ich stred je v Duchu Svätom, ktorý je zobrazený v podobe holubice, ako pri krste Pána Ježiša. (Lk 3,21-22) Takto je v ústrednom obraze netradične zobrazená Najsvätejšia Trojica — Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý.
Scéna je monumentálna i komorná zároveň, výrazy tvárí zachytávajú intimitu aj slávu tohoto tajomstva viery.


Korunovanie Panny Márie

Kristus ako zvrchovaný vládca — Pantokrator — odovzdáva gestom žehnajúcim celému vesmíru a láskavým pohľadom venovaným svojej preblahoslavenej Matke, Panne Márii korunu spoluúčasti na kráľovskej službe stvoreniu.
Panna Mária prijíma, ochraňuje a adoruje zároveň. Jej gesto vychádza z jej podstaty. Najpokornejšia pred Bohom a nekonečne milujúca svojho Syna a skrze Neho celé ľudstvo, všetky svoje deti.


Panna Mária, detail

Kráľovná pokoja, oroduj za nás

V jej osobe je snaha o vyjadrenie všetkých titulov, ktoré kresťan katolík dôverne pozná z loretánskych litánií. Panna Mária je prostrednica, orodovnica, Matka a Kráľovná. Karmelská, Lurdská, Fatimská, Trnavská, Piešťanská. Jedna a tá istá.
Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova… Tak ako Panna v Nazarete prijala Božiu vôľu, a stala sa Matkou Spasiteľa, tak plní jeho vôľu ako Kráľovná. Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu, Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca, Kráľovná rodiny, Kráľovná pokoja.
Týmto výtvarným vyjadrením sme chceli potešiť oči a srdcia každého človeka,
lebo Ona je Matkou všetkých ľudí.
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.


AlfaAlfa a Omega

Ja som Alfa a Omega

(Zjv 1,8 ; 21,6 ; 22,13)

V menších kruhoch sú namaľovaní anjeli, ktorí v nebi adorujú pred Božím trónom. Nad vchodom do kaplnky, kde symbolicky začína náš vzťah s Kristom, serafín pozdvihuje písmeno Alfa. Cherubín nesie písmeno Omega nad oltárom, kde náš vzťah s Kristom vrcholí, lebo On je začiatok aj koniec, Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.


dekorácie

Systém vzájomne prepletených kruhov tvorí geometrický rámec stropu, a všetky dekoratívne prvky — maľované alebo plastické a pozlátené — ich vypĺňajú alebo obchádzajú, a tak akoby roznášajú nezobraziteľný Boží jas a krásu do celého priestoru kaplnky.

Farebná schéma vychádza z farebnosti typickej pre zobrazovanie Božského Srdca — červená (purpurová, bordová), modrá (blankytná, kráľovská), biela (slonovinové tóny) a zlatá (metalická a okrové odtiene). Kompozičnú schému stropu sme zharmonizovali s architektonickým členením interiéru kaplnky pilastrami.


Prácu p. Čambála poznám už takmer švrťstoročie a oceňujem nielen odbornú stránku diela,
ale aj náboženské cítenie jeho a jeho tímu. Viem, že jeho práca je spoľahlivá
a naša spolupráca pri obnovení našej kaplnky ma v tom len opätovne utvrdila.

Mgr. Peter Sabol – farár, farnosť sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch