Poľnice a ornamenty

Poľnice a ornamenty

kostol Povýšenia sv. kríža
Zlaté Klasy
2012

dekoratívny program

Hľa prichádza Pán za hlaholu poľnice

Dekoratívny koncept je postavený na motíve stuhy, ktorá na priečelí chóru preväzuje poľnice s chórom anjelov nad lunetami, nad kordónovou rímsou nesie titul triumfálneho oblúka a viaže apoštolov. Architektúru harmonizujú presne vkomponované florálne štylizácie ekleziálnej symboliky vo farebnosti odvodenej z ústredného motívu cherubov. Koncept je doplnený reliéfom desatora, ktorý je zlátený, ako architektonické prvky.