Zvestovanie Panne Márii

To čo sa v Nej počalo, je z Ducha Svätého.
Detail diela z chrámu Nanebovzatia Panny Márie (Čierny Balog)

Zvestovanie – Panna Mária

Zvestovanie – Panna Mária

Zvestovanie – Archanjel

Zvestovanie – Archanjel

Zdravas’ Mária milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

V prvej čati klenby stropu nad chórom je znázornený začiatok dejín spásy, kde Panna vo svojej pokore slobodným rozhodnutím prijíma Božiu vôľu a vyjadruje svoje Áno.

Dvojfigurálna kompozícia v kruhovom ráme je charakteristická neskrývaným symbolizmom.

Mladá, krásna žena stojí bosá na ráme v miernom predklone celej postavy. Má sklonenú hlavu s dlhými vlnitými vlasmi. Má zdvihnuté ruky v prijímajúcom geste. Celý výraz je pokojný a slávnostný. Žena má dlhé červené šaty s pompéznou drapériou, na šatách modrý plášť a na hlave bielu šatku.

Ďalšou postavou v obraze je anjel. Nebeský posol s krídlami. Má rozpažené ruky, ľavou ukazuje na Holubicu a pravou na krásnu ženu, ktorá stojí mierne pod ním.

Je oblečený v zlatožltom rúchu prepásaný modrou látkou, ktorá kompozične podtrháva gesto jeho rúk. Anjel nestojí, vznáša sa.

V obraze sú dva ikonografické prvky, ktoré postavy sprevádzajú a symbolizujú ich. Váza s kyticou bielych ľalií symbolizuje čistotu Panny Márie a oblak je atribútom anjela, ktorý prichádza z nebies. Anjel zvestuje pozdravom Márii slová od Boha: „Zdravas Mária Milosti si plná…“

Tretím ústredným bodom obrazu je Holubica, ktorá letí nad oboma postavami a uzatvára trojuholníkovú kompozíciu. Z holubice vyžarujú svetelné lúče dopadajúce na lono Panny. Osvetlujú celý obraz. Holubica je znázornním Ducha Svätého, ktorý je tvorivou silou všetkého života. Duch Svätý ako Oživovateľ neustále oživuje osobu, dielo a slovo Ježiša Krista.

Z Ducha Svätého vychádzajú kruhy, ktoré vypĺňajú priestor výjavu a prechádzajú až za rám.

Nemajú ohraničenie. Prúdenie svetelných farebných kruhov znázorňujú Boha Otca, čo je v súčasnej, ba dokonca i v historickej ikonografii ojedinelým stvárnením.

Zobraziť dokonalosť, ktorá presahuje čas i priestor, tajomnú a nezobraziteľnú Moc vizuálnym prostriedkom, ktorý presahuje hodnotu a význam pominuteľna sa kruh stáva ideálnym symbolom. Nemá začiatok ani koniec.

Figurálnym znázornením, nie realistickým, ale vysoko symbolickým je zachytené mystérium inkarnácie Krista, kde sa syn Boží stáva človekom. Zobrazené tajomstvo procesu vtelenia v jednoduchom obraze.

Mária dvíha ruky k modlitbe a pokorne skláňa hlavu. Každý detail napomáha oku vidieť Boha, vidieť Krista. Jej dlhá kučera pádá až na jej lono a stáva sa šípkou ukazujúcou na miesto, kde sa Kristus stáva človekom. Je osvietená Duchom Svätým. Jej nežnosť, pôvab a poslušnosť je vyjadrená v krásnej tváry dokonalých čŕt. Máriina milostiplnosť je ospievaná v tomto obraze.

Modrý plásť sa vlní, rozprestiera a symbolizuje ochranu Matky celého sveta. Panna sa stáva Matkou Boha, Matkou nás všetkých. Červené šaty symbolizujú jej budúce utrpenie, bolesť, ktorá príde…

Obraz Zvestovania, ako rozhodujúceho momentu Vtelenia v dejinách spásy a taktiež prelomovou udalosťou v Máriinom živote, má mimoriadny význam v apoštoláte umením. Pomocou neho sa dá tento zázrak pochopiť a prijať do srdca.

Štyria cherubíni v rohoch nebeskej klenby adorujú mystériu výjavu Zvestovania a neustále chvália Boha. Symbolicky strážia štyri aspekty diela spásy. V obraze štyroch anjelských bytostí obklopujúcich Vtelenie možno vidieť ochrancov evanjelia a inšpirátorov k modlitbe.

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára