Korunovanie Panny Márie

Ktorý Ťa Panna v Nebi korunoval.
Detail diela z chrámu Nanebovzatia Panny Márie (Čierny Balog)

Korunovanie Panny Márie

Korunovanie Panny Márie

Kristus Kráľ

Kristus Kráľ

Hlavným cieľom fresky zobrazenej na strope sanktuária kostola je sprítomniť mystický obsah a dať konkrétnu formu teologickej pravde. Umenie oslavuje Boha.

Dielo zobrazuje nadčasovú tému Korunovania Panny Márie, sprítomnenú moderným umeleckým pohľadom pre konkrétneho človeka súčasnosti. Obsah je stvárnený v dynamickej kompozícii dvoch figúr v symbolickom zobrazení slávnostného obsahu dejín spásy. Odohráva sa priamo v nebi, na nebeskej klenbe v transcendentálnej sfére.
Ikonograficky je téma vsadené do priestoru architektúry, ktorý symbolicky predsta- vuje nebo a akcentuje jeho význam.

Obraz zachytáva rozhodujúci okamih procesu korunovácie. Kristus vo svoje majestátnosti Kráľa, ktorého symbolizuje koruna na hlave, monu- mentálnym spôsobom korunuje svoju Matku. V ľavej ruke drží korunu Kráľovnej Neba i Zeme a pravou rukou žehná Máriu i nás. Je odetý v purpurovom plášti prepásaný zlatým pásom. Vejúce vlasy a dynamická drapéria umocňujú výraz vznášania sa. Kristova tvár je plná radosti a božstva. Mária, Matka, prijíma korunováciu v úžasnej pokore pohrúžená do modlitby.Je krásna, celá žiari. Jej tvár je nebesky čistá a jemná. Je odetá do zlatých šiat, na páse má modrú stuhu, ktorá veje v nebeskom vánku. Štylizovaná drapéria akcen- tuje kráľovskú dôstojnosť. Ruky má rozpažené v modlitbe, krásne dlane a dlhé
prsty gesticky prijímajú dar Kráľa. Na hlave má bielu šatku symbolizujúcu jej čisto- tu, vejúca drapéria podtrháva dynamiku je rúk. Pôsobí ako anjelské krídla. Mária stojí na mesiaci, ktorý symbolizuje Cirkev. Symbolizuje aj Máriu ako apoka- lyptickú ženu odetú slnkom (Zj. 12,1 – 18). Mesiac je taktiež symbolom jej Nepo- škvrneného počatia. Výjav má eschatologický význam. Okolo Márie je dvanásť žiarivých hviezd, symbolická dvanástka — znak plnosti.

Kruhy sú symbolom dokonalej Sily, ktorá stojí proti smrti a ničote. V nej sa všetko hýbe a je. Nebeská asociacia je vyvolaná a potvrdená farebnosťou Boha v kru- hoch. Slávnostný charakter potvrdzujú anjeli v radostných adorujúcich gestách.

Kozmický význam architektonického miesta presbytéria chrámu umocňujú kruhy na stene za oltárom. Ich stred je v srdci Panny Márie, patrónky chrámu a farnosti, znázornenej v soche na retábule oltára. Zlatý kruh prechádza Svätostánkom, je akoby osvietený Kristom tajomne prítomným vo Sviatosti Oltárnej.

Obrazová formulácia dáva možnosť vidieť a sprítomniť pravdy našej viery, ktoré sú konkrétne.

Napíšte komentár

Meno*

E-mail

Web

Text komentára